Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • กกต.แจงบินดูงานต่างประเทศ ไม่กระทบแผนจัดการเลือกตั้ง 2566

กกต.แจงบินดูงานต่างประเทศ ไม่กระทบแผนจัดการเลือกตั้ง 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว ชี้แจงกรณี กกต.เดินทางไปดูงานการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.นอกราชอาณาจักร โดยระบุว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามโครงการการเตรียมและตรวจติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจัดขึ้นทุกครั้งทีมีการเลือกตั้ง

เพื่อติดตาม เตรียมพร้อม รับฟังปัญหา รวมทั้งบริหารจัดการการเลือกตั้งในแต่ละประเทศที่มีข้อจำกัดแตกต่างกัน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรืออาจนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เลือกตั้ง 2566 : "อุ๊งอิ๊งค์" วิดีโอคอลจาก รพ. อ้อนชาวเชียงใหม่ เลือกเพื่อไทยยกจังหวัด

เลือกตั้ง 2566 : "พีระพันธุ์" ให้ปชช.เลือก บัตรคนจน VS เงินดิจิทัล คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ก่อนดำเนินการ กกต.ได้หารือร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอดถึงวิธีการที่จะทำให้การเลือกตั้งของผู้ที่อยู่อาศัยต่างประเทศสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด

ต่อมากระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือให้ กกต.เดินทางไปเข้าร่วมโครงการเตรียมการและติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานทูตและสถานกงสุลในประเทศต่างๆ ซึ่ง กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ในโอกาสต่อไป จึงได้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่กระทบกับงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการเดินทางในห้วงเวลาที่จะไม่เป็ฯภาระในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

จึงได้กำหนดให้มีการเดินทาง 4-24 เม.ย. 2566 แต่ละเส้นทางไม่ได้เดินทางไปพร้อมกัน และผู้ที่เดินทางเป็นกรรมการ กกต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นเพียง 4-5 เท่านั้น

ทั้งนี้ ช่วงเวลาดังกล่าว กกต.กำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้ กกต.และหน่วยงานสนับสนุนดำเนินการไว้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้จะเดินทางไปต่างประเทศก็ยังมีการนัดหมายประชุมตามปกติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหากมีเรื่องด่วนก้อาจนัดหมายการประชุมเพิ่มเติมจากการประชุมตามปกติก็ได้

ส่วนข้อสังเกตว่าการเดินทางไปต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถพิจารณาคำร้องเรื่องหาเสียงตามนโยบายให้เงินดิจิทัล 10,000 บาท และการขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นั้น

ขอเรียนว่า ข้อสังเกตดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กล่าวคือ

1.กรณีคำร้องนโยบายหาเสียงการให้เงินทางดิจิทัล 10,000 บาท เป็นการยื่นคำร้องว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เมื่อมีผู้ยื่นคำร้อง กกต.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก่อน จึงจะเสนอให้ กกต.พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ไม่อาจยกขึ้นมาพิจารณาได้ทันที ประกอบกับขณะนี้มีพรรคการเมืองรายงานเรื่องนโยบายที่ใช้หาเสียง ตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพียง 6 พรรคการเมือง จากทั้งหมด 70 พรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือบางพรรคยังอยู่ในระหว่างส่งเอกสารเพิ่ม จึงยังไม่สามารถพิจารณาได้

2.การขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า กรณ๊เกิดปัญหาผู้ลงทะเบียนบางส่วนไม่อาจลงทะเบียนได้ช่วงเวลา 21.00 – 24.00 น. ของวันที่ 9 เม.ย.2566 เนื่องจากข้อจำกัดของระบบที่มีศักยภาพรองรับ 5,000 คน ต่อ 1 วินาที ถ้าสูงเกินกว่านี้จะทำให้ระบบล่าช้า

สำนักงานได้เรียนให้กรรมการ กกต.ทราบตั้งแต่เกิดเหตุ และต่อเนื่องมาเป็ฯลำดับ พร้อมประสานงานหน่วยงานแก้ไข ได้ข้อสรุปว่า ช่วงเวลาดังกล่าว ระบบบันทึกข้อมูลผู้ประสงค์ลงทะเบียน แต่แสดงผลว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จไว้ ซึ่งสามารถดึงข้อมูลผู้ประสงค์จะลงทะเบียนมาจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้เกือบทั้งหมด กกต.จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องขยายเวลาลงทะเบียนออกไป และได้รายงานให้กรรมการทราบด้วยแล้ว

 กกต.แจงบินดูงานต่างประเทศ ไม่กระทบแผนจัดการเลือกตั้ง 2566